گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

اسما کوثری

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۹

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۸: زمان حال ساده: وقتی درمورد وقوع عمل یا نسبت دادن حالتی صحبت میکنیم که انجام آن به طور معمول یعنی همیشگی یا تکرارشونده است.حال ممکن است انجام آن هرساعت،هرهفته،هرماه،هرسال،هرسه ماه و... باشد. منظور این…