گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۹

زبان انگلیسی را رایگان، آسان و اینترنتی با «اسما کوثری‌نیا» بیاموزید

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر و صدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

محتوای آموزشی زیر (قسمت ۹) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی

زمان حال ساده:
Simple present tense:

وقتی درمورد وقوع عمل یا نسبت دادن حالتی صحبت می‌کنیم که انجام آن به‌طور معمول یعنی همیشگی یا تکرارشونده است.

حال ممکن است انجام آن هرساعت، هرهفته، هرماه، هرسال، هرسه‌ماه و… باشد.

منظور این است که آن کار به صورت عادت و طبیعی انجام می‌شود.

 

حال ساده خبری:

درزمان حال ساده تمامی افعال اصلی به صورت ساده بدون تغییر استفاده می‌شود؛ به‌جز برای سوم شخص مفرد.

مثل she/he/it که باید فعل این فاعل‌ها S سوم شخص به کار رود مانند:

go? goes
work?works
eat?eats

اما برای they/we/you/I افعال به صورت ساده استفاده می‌شود؛ مانند:
go
work
eat

حال ساده پرسشی:

درزمان حال ساده برای ساختن پرسش باید از افعال کمکی do/ does استفاده کرد:

They?do
We?do
You?do
I?do

She?does
He?does
It?does

حال ساده منفی:

درزمان حال ساده برای منفی کردن جمله باید از افعال کمکی do/ doesهمراه با not استفاده کرد:

They?do not
We?do not
You?do not
I?do not

She?does not
He?does not
It?does not

مثال‌هایی را برای هر سه حالت برسی کنیم:

مثال برای حال ساده خبری:

We like icecream.
ما بستنی دوست داریم

She likes ice cream.
او بستنی دوست دارد

I go to travel alot
من زیاد مسافرت میروم

He goes to travel alot
او زیاد مسافرت میرود

مثال برای حال ساده پرسشی:

Do you work everyday?
آیا شما هرروز کارمیکنید؟

Does she work everyday?
آیا او هرروز کار میکند؟

مثال برای حال ساده منفی:

I don’t go to travel every year
من هرسال به مسافرت نمیروم.

He doesn’t go to travel every year
او هرسال به مسافرت نمیرود.

✔ نکته مهم:

در زمان حال ساده :برای فاعل‌های she/he/it برای افعال در حالت خبری فعل S می‌گیرد؛

اما

درحالت پرسشی و حالت منفی به‌دلیل حضور do /does افعال برای فاعل‌های she/he/it کاملا S خود را از دست می‌دهند.

پایان قسمت ۹

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌ نیا | Asma Kowsarinia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر