گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره 6

آموزش رایگان، آسان، اینترنتی و جامع زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر وصدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

محتوای آموزشی زیر (قسمت ۶) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

 

ضمایر

ضمیر جانشین اسم است.

یعنی برای پرهیز از تکرار اسم، ضمیر استفاده می‌شود.

در جمله‌ی زیر چگونگی جانشینی ضمیر بجای اسم دقت کنید:

امروز علی را دیدم. علی مریض بود. به علی گفتم باید استراحت کند.
امروز علی را دیدم. او مریض بود. به او گفتم باید استراحت کند.

انواع ضمایر:

فاعلی/ مفعولی/ ملکی/ انعکاسی/ نامعین/ متقابل و…
صفت ملکی که بسیار پرکاربرد است…

ضمایر فاعلی:

I ? من

You ? تو/شما

He ? او(مرد)

She ? او(زن)

It ? آن (شئ/حیوان)

We ? ما

They ? آنها

ضمایر فاعلی:

یکی از کاربرد های ضمایر فاعلی I/you/he/she/it/we/they این است که در جمله بجای اسم می‌نشیند و برای پرهیز از تکرار اسم می‌آیند.

در زبان انگلیسی ضمیر he برای جنس مذکر و she برای جنس مٶنث استفاده می‌شود و ضمیر it برای اشاره به اشیاء، حیوان و گیاه به کار می‌رود.

برای مثال:

Mohammad is Iranian.He lives in Tehran

My sister was sick.She went to clinic

The lion is in the jungle.It eats meat.

My brother is tall.He is handsome

My friends are students.They are clever

My friend and I are teachers.we like it

صفات ملکی:

در توصیف اسم می‌آید و مالکیت را نشان می‌دهد.

توجه:
✔ صفات ملکی قبل از اسم می‌آیند.

I ? My (مال من)

You ? Your (مال تو/مال شما)

He ? His (مال او (مرد))

She ? Her (مال او(زن))

It ? Its (مال آن(اشیا/حیوان))

We ? Our (مال ما)

They ? Their (مال آنها)

My room number is 1
شماره اتاق من 1 است. ☝

Fatima is here.but her sister is not
فاطیما اینجاست اما خواهرش نیست. ☝

Mr.Amiri is my teacher
اقای امیری معلم ما است. ☝

پایان قسمت ۶

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌ نیا | Asma Kowsarinia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر