گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۴

آموختن رایگان، آسان، اینترنتی و جامع زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر وصدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

 

محتوای آموزشی زیر (قسمت۴) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

پاسخ در جملات پرسشی ساده

همانطور که پرسش‌های Yes/No را بررسی کردیم در جواب، نیاز به پاسخ کوتاه دارند

در پرسش های Yes/No که افعال tobe (am/is/are)
وجود دارد باید پاسخ‌ها به این صورت باشد…

مثال:

Are you Ahmad?
Yes,I am No, I’m Not

Is she your sister?
Yes,she is No, she isn’t

Was Saeed at home?
Yes,he was No,he wasn’t

Were they Chinese?
Yes,they were No,they weren’t

شکل مخفف افعال Tobe

Short form of (To be) verbs

I am ? I’m

You are ?you’re

She is ? she’s

He is ? he’s

It is ?it’s

We are ?we’re

They are ?they’re

برای منفی کردن افعال Tobeتنها کافی است Not به این افعال اضافه شود

شکل مخفف Not به صورت n’t آورده می‌شود:

I’m not
She isn’t
You aren’t
He isn’t
They aren’t
We aren’t
It isn’t

و در زمان گذشته:
Wasn’t
Weren’t

در پرسش‌های Yes/No که از افعال کمکی Do/Does/Did/Can/Should/May استفاده شده است باید درجواب نیز از خود افعال کمکی استفاده کنیم:

Do?You
?They
?We

Does?He
?She
?It

و گذشته do/does هردو به did تبدیل می‌شود

اما افعال کمکیcan/should/mayبرای فاعل‌های بالا مشترک است

مثال برای پاسخ پرسش‌های بله/خیر:

Do you like ice cream?
Yes,I do No,I don’t

Do they like ice cream?
Yes,they do No,they don’t

Does she like ice cream?
Yes,she does No,she doesn’t

Does he like ice cream?
Yes,he does No,he doesn’t

Did Jim at home?
Yes,he did No,he didn’t

Did they speak English?
Yes,they did No,they didn’t

Can you speak English?
Yes,I can No,I can’t

My I go out?
Yes,you may No,you may not

Should he stay?
Yes,he should No,he shouldn’t

Should they speak fast?
Yes,they should No,they shouldn’t

پایان قسمت ۴

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌نیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر